Obchodní podmínky prodeje fotografických tisků VOJTy Herouta

 1. Úvod
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup všech forem fotografických tisků – bez ohledu na výši platby.
  2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z nákupu fotografického tisku od VOJTy Herouta zákazníkem (dále jen „smlouva“).
  3. Níže uvedené obchodní podmínky tvoří součást smlouvy mezi mnou („moje“, „VOJTa Herout“, „já“) a vámi („kupující“, „zákazník“, „vy“) a jsou textem, na základě kterého se bude řešit případná neshoda.
  4. Zakoupením tisku berete na vědomí a souhlasíte s podmínkami uvedenými níže.
 2. Odpovědnost zákazníka
  1. Zakoupením tisku potvrzujete, že jste si přečetli všechny texty potřebné k objednání tisku a vybrali si vhodný rám a velikost tisku, kterou požadujete.
 3. Objednávky
  1. Veškeré objednávky musí být podány prostřednictvím této webové stránky („https://www.vojtaherout.com“, dále „webová stránka“) v souladu s pokyny uvedenými na každém kroku a stránce procesu objednávky.
  2. Jste odpovědní za zajištění úplnosti a přesnosti údajů o vaší objednávce a VOJTa Herout nenese odpovědnost za jakékoli neposkytnutí úplných a přesných informací ve vaší objednávce.
  3. Všechny objednávky tisků jsou objednávány jako vyrobené na míru a na vyžádání.
  4. Objednávky mohou být považovány za přijaté až poté, co odsouhlasíte poplatky za doručení (viz odstavec 9.3). Ty vám budou zaslány poté, co nám sdělíte doručovací adresu. V procesu objednávky pro sdělení doručovací adresy můžete použít pole pro komentář nebo můžete počkat, až vám odešlu objednávkový e-mail a vyplníte je v odpovědi.
  5. Vyhrazuji si právo:
   1. Odmítnout jakoukoli vámi zadanou objednávku z jakéhokoli důvodu. Upozorňuji zejména, že objednávky zákazníků v určitých zemích mohou být před přijetím z mojí strany zadrženy pro kontrolu a ověření podvodných platebních metod.
   2. Zrušit jakoukoli objednávku před dodáním příslušného tisku v případě, že se nezdaří úhrada celé hodnoty objednávky.
  6. Bez omezení na jakákoli ustanovení týkající se omezení odpovědnosti nebudu odpovědný ani jinak zodpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou vám zrušením objednávky z mé strany.
 4. Dodání
  1. Standardní výrobní a dodací lhůty jsou 4-6 týdnů od zaplacení, i když se vždy budu snažit je co nejvíce zkrátit.
  2. Vaše objednávka bude dodána do předpokládaného data doručení uvedeného v e-mailovém potvrzení odeslání, pokud nenastane událost mimo mou kontrolu. Pokud nebudu schopen dodržet předpokládaný termín dodání z důvodu události mimo mou kontrolu, kontaktuji vás s upraveným předpokládaným termínem dodání.
  3. Dodání bude dokončeno ve chvíli, kdy doručím tisk(y) na dodací adresu, kterou jste uvedli při objednávce.
  4. Pokud na doručovací adrese není k dispozici nikdo, kdo by zásilku převzal, pokusím se s přepravcem domluvit opětovné doručení položky. V opačném případě bude na vás, abyste si dodávku vyzvedli ve skladu popsaném na dodacím listu.
  5. Od dokončení dodávky jste už za tisk(y) odpovědní vy.
  6. Jakmile obdržím platbu v plné výši, včetně všech příslušných poplatků za doručení, stáváte se vlastníky tisků.
  7. Jste odpovědní za kontrolu vnějšího obalu tisků při převzetí a za vyznačení jakéhokoli viditelného poškození na potvrzení o doručení, dle požadavků kurýra.
  8. Jakékoli položky, které jsou očividně poškozené, musíte odmítnout a vrátit kurýrovi v místě pokusu o doručení. O každém odmítnutí dodávky mne musíte neprodleně informovat, abych mohl kontaktovat kurýra a situaci vyřešit.
  9. Pokud mne neinformujete o poškození tisku (tisků) do 24 hodin od potvrzení o doručení kurýrem, potvrzujete přijetí vaší objednávky v dobrém stavu.
 5. Vrácení zboží
  1. Všechny tiskové objednávky jsou vyráběné na míru, jedná se o fotografické umělecké tisky na vyžádání. Jako na takové se na ně neuplatňuje právo na odstoupení podle předpisů o ochraně spotřebitele (online prodej).
  2. Jakákoli objednávka, která byla poškozena před dodáním, o které jste mne informovali do 24 hodin od pokusu o doručení, bude bezplatně nahrazena duplikátem stejného tisk jaký jste si objednali.
  3. Všechny objednávky, které jsou doručeny a potvrzeny jako nepoškozené, nebo u kterých jsem nebyl informován o poškození kurýrem do 24 hodin od doručení, jsou považovány za přijaté vámi v dobrém stavu a při vrácení již nebude možnost je nahradit duplikátem zdarma.
  4. Za jakékoli škody způsobené po úspěšném doručení odpovídá zákazník a případné duplikáty budou poskytnuty po zaplacení aktuální ceny tisku dle ceníku na webových stránkách.
  5. Za škody způsobené během vlastního rámování nebo montáže nese odpovědnost zákazník a žádná náhrada za tisky, které byly takto znehodnoceny, není možná.
 6. Cla, spotřební daně a dovozní daně
  1. Všechny tisky jsou vyráběny a expedovány z Prahy (Česká republika).
  2. Jako odpovědný mezinárodní prodejce jsem ze zákona povinen poskytovat informace příslušným dovozním a vývozním úřadům při zasílání tisků do zemí mimo Evropskou unii.
  3. V případě potřeby zajistím, aby hodnota uvedená pro účely dovozu a vývozu do země dodání byla přesná a správná a odrážela skutečné náklady a ceny materiálů potřebných pro vznik objednávky.
  4. Za platbu veškerých dovozních celních poplatků, cel a daní, ať už místních nebo mezinárodních, odpovídá zákazník.
 7. Události mimo mou kontrolu
  1. Nebudu odpovědný ani zodpovědný za jakékoli nesplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků podle této smlouvy, které je způsobeno událostí mimo mou kontrolu.
  2. Událostí mimo mou kontrolu se rozumí jakýkoli čin nebo událost mimo moji přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, výluk nebo jiných průmyslových akcí třetích stran, občanských nepokojů, invaze, teroristického útoku nebo hrozby teroristického útoku, války (ať už vyhlášené nebo nevyhlášené) nebo hrozby nebo přípravy na válku, požáru, výbuchu, bouře, povodně, zemětřesení, epidemie nebo jiné přírodní katastrofy nebo výpadku veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí nebo nemožnosti použití železnice, lodní dopravy, letadel, motorových vozidel nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy.
  3. Pokud dojde k události mimo mou kontrolu, která ovlivní plnění mých závazků podle této smlouvy:
   1. co nejdříve vás budu kontaktovat, abych vás informoval; a
   2. moje závazky z této smlouvy budou pozastaveny a doba plnění mých závazků bude prodloužena po dobu trvání události mimo mou kontrolu. Pokud událost mimo mou kontrolu ovlivní doručení vašeho tisku (tisků) vám, domluvím se s vámi na novém datu doručení po skončení události mimo mou kontrolu.
 8. Záruka a záruka tisku
  1. Na všechny tisky je poskytována záruka na degradaci a vyblednutí barev, časově omezená na dobu života původního kupujícího.
  2. Tato záruka znamená, že vám poskytnu náhradní tisk stejné velikosti a specifikace, ve chvíli, kdy se obsah viditelných barev snížil pod 60 % původní sytosti a hustoty, za následujících podmínek:
   1. Tisk musí být po celou dobu životnosti uložen a vystaven mimo jakoukoli formu přímého slunečního záření.
   2. Tisk musí být chráněn materiálem schopným odstranit alespoň 95 % všech ultrafialových vlnových délek světla během celé své životnosti.
   3. Tisk nebyl po celou dobu své životnosti vystaven žádné teplotě pod 0°C nebo nad 30°C.
   4. Tisk nebyl po celou dobu své životnosti přímo dotčen žádným organickým předmětem nebo bytostí, ani nebyl vystaven žádné formě kapaliny nebo potenciálně škodlivé látky.
  3. Chcete-li uplatnit záruku na zaručenou výměnu, pošlete mi písemnou reklamaci s podrobným popisem poškození způsobeného vyblednutím, včetně fotografií dotyčného tisku.
  4. Po obdržení platné reklamace si mohu vyžádat další nezávislý odborný posudek k potvrzení pravděpodobné příčiny škody, který bude poskytnut na mé náklady.
  5. Po mém potvrzení (v závislosti na případném odborném posudku) vám bude zdarma poskytnut náhradní tisk.
  6. Po obdržení náhrady musí být původní tisk buď vrácen, nebo zničen (dle mého uvážení), přičemž do 3 pracovních dnů předložíte doklad o odeslání nebo zničení.
  7. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy byl tisk poškozen zjevným opotřebením během doby držení zákazníkem.
 9. Cena tisků a doručení
  1. Ceny tisků jsou uvedeny na webové stránce. Vynakládám veškerou přiměřenou péči, abych zajistil, že tyto ceny jsou správné v době, kdy byly příslušné informace zadány do systému. Pokud však zjistím chybu v ceně vámi objednaného tisku, přečtěte si prosím bod 9.4, co nastane v takovém případě.
  2. Ceny tisků se mohou kdykoliv změnit, ale změny neovlivní žádnou objednávku, kterou jsem potvrdil emailovým potvrzením o odeslání.
  3. Cena tisku nezahrnuje poplatky za doručení. Poplatky za doručení budou vypočítány na základě vašich údajů (např. typ tisku, dodací adresa,...) a budou vám zaslány písemně e-mailem.
   1. Poté, co schválíte výši těchto poplatků za doručení, bude objednávka považována za přijatou.
   2. Máte plné právo neschválit výši poplatků za doručení. Pokud se tak stane, bude objednávka považována za zrušenou.
  4. Vždy je možné, že i přes moje přiměřené úsilí mohou být některé tisky na webových stránkách nesprávně naceněny. Pokud zjistím chybu v ceně vámi objednaného tisku, budu vás o této chybě informovat a dám vám možnost pokračovat v nákupu tisku za správnou cenu nebo objednávku zrušit. Vaši objednávku nezpracuji, dokud nebudu mít vaše pokyny. Pokud se mi nepodaří vás kontaktovat pomocí kontaktních údajů, které jste uvedli během procesu objednávky, budu s objednávkou nakládat jako se zrušenou a budu vás o tom písemně informovat. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je chyba v stanovení ceny zřejmá a nezaměnitelná a mohli jste ji rozumně uznat jako nesprávnou, nemusím vám poskytnout tisky za nesprávnou (nižší) cenu.
 10. Copyright a vlastnictví
  1. Zakoupením tisku u mne berete na vědomí, že vlastníte kopii originální fotografie zachycené původním tvůrcem, VOJTou Heroutem.
  2. V žádném okamžiku nevlastníte, ani nebudete vlastnit, autorská práva na jakoukoliv fotografii zakoupenou ode mne v podobě tisku.
  3. Tisky nesmí být reprodukovány, kopírovány, sdíleny elektronicky ani používány pro jakékoli komerční účely bez mého předchozího výslovného souhlasu a bez zaplacení příslušného poplatku (jak stanovím já jako autor).
  4. Je nezákonné vytvářet kopie jakéhokoli díla, které je chráněno autorským právem, a vyhrazuji si právo požádat o právní pomoc při prosazování jakýchkoli platných zákonů, pokud by bylo odhaleno jakékoli porušení autorských práv.
 11. Způsob platby
  1. Za tisky můžete platit buď pomocí služby PayPal nebo pomocí bankovního převodu.
  2. Platba za tisky a všechny příslušné poplatky za doručení musí být provedeny předem. Výroba tisku (t.j. tisk, montáž rámu,...) bude zahájena po připsání platby na můj účet.
  3. Tisky byste měli zaplatit do 10 dnů od objednání. Pokud však do 60 dnů od objednávky nebude platba připsána na můj účet, bude objednávka považována za zrušenou.
  4. Po mém odeslání potvrzení vaší objednávky e-mailem se tato smlouva považuje za platnou a platí všechny příslušné klauzule a podmínky.
  5. Jakmile bude doručení vaší objednávky podepsáno jako přijaté, bude vaše objednávka považována za dokončenou.
 12. Právo na změnu těchto podmínek
  1. Tyto Podmínky mohu kdykoliv změnit.
  2. Pokaždé, když si u mne objednáte tisky, budou se na smlouvu mezi vámi a mnou vztahovat Podmínky platné v té době.
  3. Podmínky platné pro vaši smlouvu budou považovány za podmínky zveřejněné a aktivní v den zadání vaší objednávky.
 13. Jurisdikce a spory
  1. Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy nebo ze smluvních jednání nebo v souvislosti se Smlouvou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky příslušnými soudy České republiky. Není-li Zákazník občanem ČR nebo nemá-li na území ČR trvalý pobyt a umožňují-li to právní předpisy, dohodly se strany na působnosti soudů ČR a na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 4, Soudní provozovna Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, Praha 10, Česká republika pro případné spory, které mohou vzniknout na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. Zavazuji se přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů se zákazníkem, pokud zákazník takové ujednání neodmítne.
  2. Právní vztahy, které Smlouva a tyto Obchodní podmínky neupravují, se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ochrana spotřebitele").
  3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Je-li Zákazníkem spotřebitel, může Zákazník využít platformu pro řešení sporů, kterou zřizuje Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (http://www.coi.cz). Je-li zákazník spotřebitel a rezident EU a byla-li Smlouva uzavřena on-line nebo byly-li moje služby objednány on-line, může Zákazník rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec. .europa.eu/consumers/odr/.
  4. Svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy mohu převést na jinou organizaci, ale to neovlivní vaše práva ani mé povinnosti postupovat podle těchto podmínek.
  5. Svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžete převést na jinou osobu pouze tehdy, pokud s tím písemně souhlasím já jako autor. Pokud jste však zakoupili tisk jako dar, můžete převést výhodu mé záruky v článku 8 na příjemce daru, aniž byste museli žádat můj souhlas.
  6. Tato smlouva je mezi vámi a mnou. Žádná jiná osoba nebude mít jakákoli práva na vymáhání jakýchkoli jejích podmínek. Příjemce vašeho daru v podobě tisku však bude mít výhodu naší záruky v článku 8, ale já ani vy nepotřebujeme jeho souhlas ke zrušení nebo provedení jakýchkoli změn těchto podmínek.
  7. Každý z odstavců těchto podmínek funguje samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
  8. Pokud nebudu trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto Podmínek, nebo pokud vůči vám svá práva neuplatním, nebo s tím budu otálet, neznamená to, že jsem se svých práv vůči vám vzdal a neznamená to, že tyto povinnosti nemusíte plnit. Pokud se zřeknu vašeho plnění, učiním tak pouze písemně a neznamená to, že se automaticky vzdám jakéhokoli pozdějšího plnění z vaší strany.
  9. Nebudu ukládat žádnou kopii této smlouvy mezi mnou a vámi.
  10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.
En|Cz
       
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení