Charles Bridge

Charles Bridge

Nikon D4 + Nikkor 24-70/2.8 G ED, 9/2012, Prague

Keywords: prague, city, sunrise, bridge, statue, silhouette, church, fog, mist

Color sets: